11 December 2023

Hållbara åttkantiga stolpar från tallskogar i hjärtat av Sverige

Våra åttkantiga trästolpar är tillverkade av högkvalitativt furu från norra Sverige, ett naturligt förnybart material. Virket är speciellt utvalt vid gallring av skogen.

Rundvirke Skog förser Octowood med högkvalitativ specialråvara utvald vid gallring av skogen.

I Sverige är skogsindustrin en nyckelsektor och den svenska skogsbruksmodellen vilar på tre grundpelare: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hållbara och innovativa tillvägagångssätt är avgörande i alla aspekter, från skogsbruk och transporter till produktion och återvinning.

Fakta och siffror från Skogsindustrierna*

70% av Sveriges yta är täckt av skog
– 75% av skogen brukas
– 1% av resurserna avverkas årligen
– Varje år planteras minst 380 miljoner träd i Sverige
– 82% av produkterna exporteras
– Sverige är världens fjärde största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror

Den svenska skogsbruksmodellen och Livscykelanalyser

Ett aktivt skogsbruk är en viktig del i att bekämpa klimatförändringarna. Skogarna i Sverige växer med 110 000 000 m3sk årligen och absorberar cirka 60 miljoner ton koldioxid varje år. Den svenska skogsbruksmodellen använder ett system för att avgöra vilka träd som ska avverkas och vilka som ska fortsätta växa med hjälp av GPS-koordinater för precision. Gallring är en av de strategiska komponenterna i den reglerade svenska skogsbaserade industrin.

En Livscykelanalys (LCA) utvärderar miljöpåverkan från en produkt under hela dess livscykel, inklusive utvinning av råvara, produktion, användning och avfallshantering/återvinning. En nationell LCA genomförd för Vägverket visade att trästolpar har betydande fördelar jämfört med andra material som betong och stål, särskilt när det gäller miljöpåverkan.

Rundvirke Industrier och Octowoods träråvara

Octowood är ett av dotterbolagen inom Rundvirke Industrier – Sveriges största specialvirkeskoncern etablerad 1899, och har tillverkat unika åttkantiga trästolpar sedan 1997 i Kälarne. Skogarna i Sverige har en mångsidig ägarstruktur, allt från privatpersoner till statliga myndigheter. Vårt systerbolag Rundvirke Skog, förser oss med specialråvara av högsta kvalitet, och vägleder skogsägare i att maximera sina skogars värde i alla aspekter. Octostolparna är gjorda av virke i långsamt växande skogar i mellersta Norrland och norra Sverige, där förutsättningarna är idealiska för att producera en exceptionell råvara, virket väljs ut och avverkas vid gallring av skogen.

Skogar skiljer sig ofta i både skötselhistoria och egenskaper, varje träd är unikt och bör användas utifrån dess egenskaper. Genom att ta ut olika specialsortiment optimeras virkesavkastningen och därmed även värdet på virket i varje avverkning. Olika specialsortiment kan väljas från olika typer av bestånd. Rundvirke Skogs Virkesutsynare väljer ut virke innan avverkning vilket säkerställer fullt utnyttjande av varje träd och matchar rätt stock till rätt produkt.

*Källor och mer fakta från Skogsindustrierna*

https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/branschstatistik/snabba-fakta/
https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/vad-gor-skogsindustrin/skogsbruk/

Utvalt specialsortiment.

Avverkas genom gallring av skogen.

Träråvara.

Sortering av längder och dimensioner.

Produktion av Octostolpar.

Octostolpar redo för torkning och impregnering.